Bouw vogelkijkhut Marumerbelage loopt als een kievit

MA­RUM – Het aan­tal soor­ten vo­gels in het na­tuur­ge­bied de Ma­ru­mer­la­ge over­trof zelfs de stout­ste ver­wach­tin­gen van Staats­bos­be­heer. Zo­veel zelfs dat bos­wach­ter Nico Boe­le zegt po­si­tief ver­rast te zijn. “Het ge­bied is in prin­ci­pe open voor het pu­bliek, maar de noor­de­lij­ke loop­rou­te heb­ben we in de win­ter­maan­den weg­ge­haald om de vo­gels niet te sto­ren”, al­dus Boe­le. Maar niet ge­treurd, er wordt nu een vo­gel­kijk­hut ge­bouwd op de heu­vel in het ge­bied die het hele jaar uit­zicht geeft. Die lijkt ver­dacht veel op de ver­de­di­ging­sto­ren die ooit op de bult van Ma­rum stond. Maar nu met kijk­ga­ten, in plaats van schiet­ga­ten.

Ach­ter het ont­staan van de vo­gel­kijk­hut zit een heel ver­haal. Naast Staats­bos­be­heer heb­ben raads­lid Hans Koen­ders en Men­zo de Groot en Her­man Wol­tjer van de stich­ting Na­tuur-, Duur­zaam­heids- en Cul­tuur­Edu­ca­tie zich er voor in­ge­zet. 150 leer­lin­gen van het Techna­si­um van de Bor­gen heb­ben in groep­jes van drie ont­wer­pen ge­maakt waar een prijs­vraag aan was ver­bon­den. De leer­lin­gen we­ten nu dat het in de po­li­tiek lang duurt voor­dat iets wordt ge­re­a­li­seerd. Het win­nen­de ont­werp werd in 2015 be­kend ge­maakt. Het ver­krij­gen van geld en de be­stem­mings­plan­pro­ce­du­re maak­ten dat het ja­ren heeft ge­duurd voor­dat nu ein­de­lijk aan de bouw is be­gon­nen.

Koen­ders wordt wel de am­bas­sa­deur van de Ma­ru­mer­la­ge ge­noemd. Hij heeft zich vol­op in­ge­zet voor het ont­staan van het na­tuur­ge­bied en de vo­gel­kijk­hut. “Het is een prach­ti­ge en­tree voor het Wes­ter­kwar­tier met een ver­ras­sen­de na­tuur­ont­wik­ke­ling. Dat kan ver­der wor­den ont­wik­keld rich­ting het Oude Diep en zo tot aan Nie­ho­ve door het hele Wes­ter­kwar­tier. Bin­nen de werk­groep, waar om­wo­nen­den en vrij­wil­li­gers in zit­ten, heb­ben we nog vol­op ideeën”.

Een van die ideeën is het plaat­sen van een twee­tal edu­ca­tie­con­tai­ners. Men­zo de Groot van de NDCE legt uit dat in een­tje edu­ca­tie­ma­te­ri­aal kan wor­den op­ge­sla­gen, zoal een schep­net. “Die noe­men we de ‘wil­der­nis con­tai­ner’. Daar­naast wil­len we graag een open con­tai­ner met in­for­ma­tie­pa­ne­len waar men­sen over­dekt kun­nen zit­ten.”

Be­drij­ven hel­pen ook met de bouw van de vo­gel­kijk­hut. Fun­de­rings­tech­niek Ma­rum zit naast het ge­bied en heeft gra­tis fun­de­rings­pa­len de grond in ge­stampt. En Wier­se­ma Part­ners uit Tol­bert heeft voor de­zelf­de prijs de son­de­ring ge­daan.

De bos­wach­ter Ma­rie­ke de Boer laat een film­pje zien van de zwar­te Ibus die aan het foe­ra­ge­ren is. “Een zwar­te Ibis is een zeld­zaam­heid en heel bij­zon­der,” laat ze we­ten. Wie trou­wens Ma­ru­mer­la­ge zegt, zegt schaat­sen. Als er een­maal ijs op ligt is het niet erg dat er men­sen schaat­sen, want dan zijn de vo­gels toch el­ders. Eind fe­bru­a­ri wordt de vo­gel­kijk­hut ge­plaatst en in het voor­jaar ge­o­pend.

Bron: DitisWesterkwartier.nl

Like This Page on Facebook Tweet This Page Plus One on Google